+381 63 667 669

JP Steel design

Politika privatnosti

Poslovanje je u današnje vreme neizostavno povezano sa obradom podataka o ličnosti.

Vaši podaci su u Vašim rukama. Mi ćemo Vas uvek transparentno obavestiti o tome zašto nam trebaju Vaši podaci i koliko dugo ćemo ih čuvati. To Vam omogućava da se sami odlučite u koje svrhe možemo da koristimo Vaše podatke. Podatke o ličnosti koje ste nam poverili nećemo dostaviti neovlašćenim trećim licima i sa njima ćemo postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. Glasnik RS” br. 87/2018)(u daljem tekstu: Zakon ili ZZPL). U cilju obezbeđivanja najveće moguće sigurnosti, informacije se uvek prenose u enkriptovanom obliku. Ukoliko ne želite da više obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, molimo da nas o tome obavestite putem elektronske pošte navedene pod tačkom 1.2. ovog dokumenta.

1. Opšte informacije

Svrha ove Politike privatnosti je da Vam pruži informacije o obradi Vaših podataka o ličnosti koja se vrši prilikom i/ili u vezi sa Vašim korišćenjem naše veb stranice, kao i u vezi sa određenim dodatnim uslugama koje Vam pružamo, a kako je detaljno opisano u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Molimo vas da pre korišćenja naših usluga, pažljivo pročitate sledeće uslove. Svaka poseta našoj stranici, kao i kupovina, znači da ste ove uslove pročitali i da se slažete sa njima u celosti. Ukoliko su oni za vas neprihvatljivi, molimo vas da ne koristite ovu veb stranicu.

1.1. Obrada podataka o ličnosti

Prema Zakonu, podatak o ličnosti (u daljem tekstu: podatak o ličnosti ili lični podatak) je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što su: ime i identifikacioni broj, podatak o lokaciji, identifikator u komunikacionim mrežama ili jednog ili više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekomonskog, kulturnog i društvenog identiteta; dok je lice na koje se podaci odnose fizičko lice čiji se podaci o ličnosti obrađuju.

Kao što je prethodno navedeno, detaljne informacije o prikupljanju i daljoj obradi Vaših podataka o ličnosti, sadržane su u odeljcima 2. i 3. ove Politike privatnosti.

Pravni osnov za obradu podataka o ličnosti, u skladu sa članom 12 Zakona, može biti:

 • Pristanak, dat od strane Vas kao posetioca veb stranice jpsteeldesign.com, kojom dozvoljavate prikupljanje za jasno naznačenu svrhu. Pristanak se može povući u bilo kom trenutku slanjem e-maila odgovarajućeg sadržaja na office@jpsteel.rs
 • Zaključenje i/ili izvršenje ugovora
 • Poštovanje pravnih obaveza rukovaoca
 • Zaštita životno važnih interesa lica na koje se podaci odnose ili drugog fizičkog lica
 • Obavljanje poslova u javnom interesu ili izvršenje zakonom propisanih ovlašćenja rukovaoca
 • Legitimni interes rukovaoca – za marketinške i analitičke svrhe. Naš legitimni interes zasnovan je na Vašim željama, kako bismo što bolje prilagodili našu ponudu i na kraju ponudili proizvode i usluge koji bolje odgovaraju Vašim potrebama i željama

Obrađujemo Vaše podatke o ličnosti navedene u ovoj Politici privatnosti sa svrhom:

 • odgovaranja na Vaš upit ili zahtev i pružanja najbolje moguće usluge
 • obrađivanja porudžbine (npr. obaveštavanje Vas kao kupca o statusu narudžbine, vremenu dostave, odgovaranje na eventualne zahteve u vezi narudžbine i sl.)
 • omogućavanje podnošenje reklamacija i povrata robe u online prodavnici
 • omogućavanje zamene robe
 • omogućavanje prikazivanja sadržaja na veb stranici na najučinkovitiji način
 • filtriranje sadržaja koji je prilagođen Vašim interesovanjima, to jest kako bismo Vam ponudili svoje proizvode u cilju olakšavanja pretrage
 • obaveštavanje o promenama odredaba, uslova i pravila i/ili drugih administrativnih podataka
 • pohranjivanje bilo kojeg popisa liste želja, koje Vi, kao korisnici veb stranice, možete kreirati
 • omogućavanje učestvovanja u nagradnim igrama i sličnim promocijama
 • sadržaja korisnika našim veb stranicama, u cilju pružanja personalizovane ponude
 • otkrivanje i/ili sprečavanje zloupotrebe ili prevare

Vaše podatke o ličnosti možemo obrađivati i u marketinške svrhe na temelju Vaše posebne saglasnosti, i to sa svrhom:

 • izveštavanja o posebnim pogodnostima, koje su često vremenski ograničene
 • izveštavanja o sezonskim sniženjima, akcijskim prodajama i ostalim prodajnim pogodnostima
 • izveštavanja o posebnim akcijama rezervisanim za naše članove
 • obaveštavanja o novim kolekcijama
 • dostavljanja korisnih informacija vezanih za jpsteeldesign.com Internet prodavnicu
  kontaktiranja u vezi oglašavanja i istraživanja tržišta (slanje upitnika, anketa i sl.)
 • marketinških analiza, u cilju poboljšanju prodajne ponude

1.2. Rukovalac podataka

Odgovoran za ovde opisanu obradu Vaših podataka o ličnosti u svojstvu rukovaoca podataka je:

Naziv: JP Steel Design
Matični broj: 65089955
Poreski identifikacioni broj: 110947951
E-mail: office@jpsteel.rs

1.3. Prava lica na koja se podaci odnose

Kao lice na koje se podaci odnose imate sledeća prava:

Pravo na informisanje

Sve informacije u vezi obrade Vaših podataka o ličnosti možete zatražiti putem e-mail adrese. Radi zaštite lica na koje se podaci odnose, potrebno je da se kao podnosilac upita ili zahteva identifikujete na odgovarajući način.

Pravo pristupa

Imate pravo da dobijete potvrdu o obrađivanju Vaših podataka o ličnosti. Po osnovu ovog prava možete dobiti informaciju o tome koji se vaši podaci obrađuju, svrhu obrade kao i pravni osnov za obradu, informacije o rukovaocu i obrađivačima ličnih podatka, roku čuvanja podataka o ličnosti i dr.

Pravo na ispravku i dopunu

Imate pravo da tražite ispravku netačnih ličnih podataka i pravo da dodate lične podatke.

Pravo na brisanje

U određenim slučajevima imate pravo da zatražite brisanje Vaših ličnih podataka (npr. ako podaci više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su obrađivani, opozvali ste pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, itd). Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možemo udovoljiti Vašem zahtevu, obavestićemo Vas o istom.

Pravo na ograničenje obrade

U posebnim okolnostima, imate pravo ograničiti obradu Vaših ličnih podataka. Svoja prava vezana za ograničenje obrade možete ostvariti i putem Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Pravo na prenosivost podataka

Imate pravo primati svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, a Vi imate pravo da ih prenesete drugom subjektu. Ovo pravo možete ostvariti samo ako se obrada zasniva na pristanku ili na osnovu ugovora i kada se vrši automatizovano.

Pravo na prigovor

Imate pravo da se žalite na određene vrste obrade i prikupljanja podataka, kada se obrada zasniva na legitimnim interesima JP STEEL DESIGN (npr. za marketinške svrhe).

Pravo na povlačenje pristanka

U svakom trenutku imate pravo da povučete pristanak za obradu podataka o ličnosti. Povlačenje saglasnosti neće uticati na zakonitost obrade za period pre povlačenja pristanka.

Pravo na pritužbu nadzornom organu

Ako smatrate da obrada Vaših ličnih podataka krši odredbe Zakona, imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 15, Beograd.

Da biste ostvarili svoja gore-navedena prava (ukoliko su u konkretnom slučaju primenjiva), kao i ukoliko imate bilo koje pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti, možete da nam se obratite korišćenjem podataka za kontakt navedenih na samom početku ovog dokumenta (odnosno pod tačkom 1.2.).

1.4. Otkrivanje nadležnim organima

U slučaju zakonske obaveze, zadržavamo pravo otkrivanja Vaših podataka o ličnosti nadležnim državnim organima, u skladu sa članom 12 stavom 1 tačkom 3 Zakona.

Po pravilu, JP STEEL DESIGN nema praksu da prenosi podatke o ličnosti korisnika ove veb stranice u druge države koje su van liste država sa obezbeđenim primerenim nivoom zaštite podataka o ličnosti. Smatra se da je primereni nivo zaštite obezbeđen u državama i međunarodnim organizacijama koje su članice Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka, odnosno u državama za koje je Evropska unija utvrdila da obezbeđuje primereni nivo zaštite.

U pojedinim slučajevima, Vaši podaci mogu biti obrađeni izvan Republike Srbije, te ukoliko u konkretnom slučaju iznosimo podatke u zemlju koja ne obezbeđuje primereni nivo zaštite u skladu sa propisima Republike Srbije, obezbeđujemo odgovarajuće mere zaštite ovih podataka i Vama obezbeđujemo ostvarivost prava i delotvornu pravnu zaštitu povodom obrade, a kada propisi Republike Srbije to zahtevaju, i posebno odobrenje Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Takođe, u slučaju poveravanja obrade obrađivačima, ugovori potpisani sa takvim subjektima ih obavezuju da tretiraju Vaše podatke uz korišćenje posebnih sigurnosnih mera, u skladu sa propisima koji su na snazi Republici Srbiji.

Kada propisi Republike Srbije to nalažu, sa svim obrađivačima podataka, JP STEEL DESIGN zaključuje pisani ugovor odnosno drugi pravno obavezujući akt o obradi podataka kojim se definišu način obrade podataka, mere čuvanja poverljivosti podataka, mere u skladu sa propisima na snazi koje se odnose na bezbednost obrade (pseudonimizacija, kriptozaštita odnosno druge odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti u odnosu na rizik), pružanje pomoći obrađivaču, način postupanja sa podacima po prestanku obrade (brisanje, vraćanje, postupanje sa kopijama), odnos sa podobrađivačima i eventualno druge elemente koje propisi nalažu.

2. Prikupljanje i dalja obrada podataka o ličnosti prilikom posete naše veb stranice

Prilikom posete i korišćenja naše veb stranice isključivo u informativne svrhe ili nam Vaše podatke o ličnosti ne date na neki drugi način, prikupljamo samo one Vaše podatke o ličnosti koje prenosi Vaš internet pretraživač, a što je tehnički neophodno kako bismo mogli da Vam prikažemo našu veb stranicu i da obezbedimo stabilnost i sigurnost.

Prenosimo prikupljene podatke spoljnim pružaocima usluga i drugim licima sa kojima smo zaključili odgovarajuće ugovore (npr. hosting) za potrebe prikazivanja veb stranice i postavljanje sadržaja.

2.1. Kolačići

Prilikom Vaše posete i korišćenja naše veb stranice, na Vašem kompjuteru se skladište kolačići ili druge tehnologije poput piksela (u daljem tekstu “Kolačići”). Kolačići su male tekstualne datoteke koje Vaš internet pretraživač pohranjuje na Vašem uređaju kako bi sačuvao određene podatke ili slikovne podatke, poput piksela. Sledeći put kada posetite našu veb stranicu na istom uređaju, informacije sačuvane u Kolačićima kasnije će se preneti na našu veb stranicu.

Kroz sačuvane i vraćene podatke, odgovarajuća internet stranica prepoznaje da ste joj već pristupili i posetili je putem internet pretraživača koji upotrebljavate na tom uređaju.

Ova veb stranica koristi sledeće vrste Kolačića, čiji su opseg i funkcionalnost objašnjeni u nastavku:

 • Strogo neophodni kolačići (tip A)
 • Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B)
 • Kolačići zasnovani na saglasnosti (npr. marketing) (tip C)

Dodatne informacije o vrstama Kolačića koje se koriste na ovoj veb stranici nalaze se u daljem tekstu ove Politike privatnosti.

2.1.1. Strogo neophodni kolačići (tip A)

Strogo neophodni kolačići garantuju funkcionalnosti bez kojih ne možete ispravno da koristite našu veb stranicu. To znači da će sve informacije sačuvane u ovim Kolačićima biti vraćene na naše internet stranice.

Upotreba strogo neophodnih kolačića na našim internet stranicama je moguća bez vaše saglasnosti. Iz tog razloga, strogo neophodni Kolačići ne mogu se aktivirati ni deaktivirati pojedinačno. Međutim, možete deaktivirati Kolačiće u vašem internet pretraživaču u bilo koje vreme.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 2 Zakona.

2.1.2 Kolačići za funkcionalnost i performanse (tip B)

Kolačići za funkcionalnost omogućavaju našoj veb stranici da sačuva već dostavljene informacije (kao što su registrovano ime) te Vam mogu ponuditi poboljšane i personalizovane funkcije na osnovu tih informacija. Ovi Kolačići prikupljaju i pohranjuju samo anonimne podatke kako ne bi mogli da prate Vaša kretanja na drugim veb stranicama.

Kolačići performansi prikupljaju informacije o tome kako se naše internet stranice upotrebljavaju kako bi se poboljšala njihova atraktivnost, sadržaj i funkcionalnost. Ovi Kolačići nam pomažu, na primer, kako bismo utvrdili jesu li i koje stranice naše veb stranice posećivane, te za koje su korisnici sadržaja posebno zainteresovani. Posebno beležimo broj poseta veb stranici, broj posećenih stranica veb stranica, vreme provedeno na našoj veb stranici, redosled posećenih stranica, koji su Vas pretraženi pojmovi doveli do nas, zemlje, regije i, ako je primenjivo, grad iz kojeg se pristupa i udeo mobilnih uređaja koji pristupaju našim internet stranicama. Takođe beležimo kretanja, klikove i listanja pomoću kompjuterskog miša kako bismo razumeli koja su područja naše veb stranice od posebnog interesa za korisnike. IP adresa Vašeg kompjutera prenesena iz tehničkih razloga automatski postaje anonimna i ne dopušta da donosimo zaključke o pojedinačnom korisniku.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka  6 Zakona.

2.1.3 Kolačići zasnovani na saglasnosti (tip C)

Kolačići koji nisu strogo neophodni (vrsta A) niti su u pitanju Kolačići za funkcionalnost ili performanse (vrsta B), koristiće se samo uz Vašu izričitu saglasnost, npr. Kolačići za oglašavanje.

Marketing Kolačići dolaze od spoljnih kompanija za oglašavanje (Kolačići treće strane) i koriste se za prikupljanje informacija o internet stranicama koje je korisnik posetio kako bi se stvorilo ciljano oglašavanje za korisnika.

Isključivanje Kolačića koji se koriste za oglašavanje na mreži

Takođe možete upravljati mnogim Kolačićima kompanija koji se koriste za oglašavanje na mreži putem alata za izbor potrošača koji su izrađeni u programima samoregulacije u mnogim zemljama, kao što su američki program https://www.aboutads.info/choices/ ili EU program http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

U bilo kom trenutku možete povući Vaš pristanak za korišćenje Kolačića koji su zasnovani na saglasnosti (vrsta C) sa dejstvom za ubuduće, tako da prilagodite postavke Kolačića.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 1 Zakona.

2.1.4 Upravljanje i brisanje svih Kolačića

Internet pretraživač možete da podesite tako da se Kolačići uglavnom ne mogu uskladištiti u Vašem uređaju i / ili će Vas svaki put pitati jeste li saglasni da Kolačići budu omogućeni. Takođe možete da u bilo kom trenutku izbrišete ponovno omogućene Kolačiće. Možete da saznate detaljnije kako sve to funkcioniše putem opcije pomoći Vašeg internet pretraživača.

Imajte na umu da potpuno deaktiviranje Kolačića može dovesti do funkcionalnih ograničenja naše veb stranice.

2.2 Analitika internet stranica (Google Analytics)

Ova veb stranica koristi Google Analytics, servis kompanije Google („Google“) za analizu internet stranica. Google Analytics upotrebljava specifičnu vrstu Kolačića koji se skladišti na Vašem kompjuteru i omogućava analizu Vašeg korišćenja naše veb stranice. Informacije o Vašem korišćenju ovih internet stranica, a koje se generišu putem Kolačića, obično se šalju na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se čuvaju.

Želeli bismo da naglasimo da je primena Google Analytics proširena na ovoj veb stranici kako bi uključila i kod „gat._anonymizeIp();“ kako bi se obezbedilo anonimno snimanje IP adresa (takozvano IP maskiranje). Zbog anonimizacije IP adresa na ovoj veb stranici, Vašu IP adresu Google skraćuje na teritoriji Evropske unije i država članica Evropske ekonomske zone. Samo u izuzetnim slučajevima se cela IP adresa šalje na Google-ov server u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo se skraćuje.

Google upotrebljava ove informacije u naše ime kako bi analizirao Vašu upotrebu ove veb stranice sa svrhom sastavljanja izveštaja o aktivnostima na ovoj veb stranici i kako bi pružio dodatne usluge u vezi sa korišćenjem internet stranica i interneta. Radi ostvarenja ove svrhe, Google može takođe da prenese te informacije dole-navedenim trećim licima. IP adresa koju vaš internet pretraživač šalje ne spaja se u kontekstu usluge Google Analytics-a sa ostalim podacima Google-a.

Možete da onemogućite skladištenje Kolačića određenim podešavanjem pomoću softvera Vašeg internet pretraživača. Osim toga, možete onemogućiti Google-u da snima podatke koji se odnose na Vašu upotrebu veb stranice, koje je Kolačić generisao (što uključuje i IP adresu) i da obrađuje ove podatke, i to preuzimanjem i instaliranjem dodataka (plug-ins) internet pretraživača koji su dostupni na ovom linku.

Podaci o trećim licima: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dablin 4, Irska, Fax: +353 (1) 436 1001.

Uslovi pružanja usluge Google Analytics:

https://www.google.com/analytics/terms/gb.html

Opšti pregled pravila o bezbednosti i privatnosti Google Analytics:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kao i Google-ova Pravila privatnosti: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Ova veb stranica koristi Google Analytics za analizu protoka posetilaca nezavisno od vrste uređaja, i to na osnovu korisničkog identifikacionog broja (ID). Možete da onemogućite praćenje Vašeg korišćenja više uređaja na Vašem Google nalogu u delu „My information“, „Personal information“.

Trajanje Kolačića: do 12 meseci (ovo se odnosi samo na Kolačiće koji su postavljeni na ovoj veb stranici).

Maksimalni rok čuvanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 6 Zakona.

2.2.1. Funkcije oglašavanja putem usluge Google Analytics

Ako ste saglasni sa upotrebom funkcija oglašavanja putem usluge Google Analytics, ovaj veb stranica će, osim standardnih funkcija, koristiti proširene funkcije usluge Google Analytics. Funkcije oglašavanja usluge Google Analytics implementirane na ovoj web-lokaciji uključuju demografske podatke usluge Google Analytics i izveštavanje o interesovanjima posetilaca ove veb stranice.

Zajedno koristimo Kolačiće prve strane (npr. Kolačići Google Analytics-a) i Kolačiće treće strane (npr. DoubleClick Kolačići) kako bismo u anonimnom i agregatnom obliku ocenili demografske karakteristike i interesovanja posetilaca naše veb stranice. Koristimo ove informacije kako bismo poboljšali našu veb stranica.

Možete da sprečite učešće u ovom postupku praćenja na različite načine: a) podešavanjem softvera internet pretraživača u skladu sa tim; b) putem postavki Google oglasa na ovom linku; c) podešavanjem Vaših postavki Kolačića kliknite ovde. Imajte na umu da u tom slučaju možda nećete moći da koristite sve funkcije ove ponude.

Maksimalni rok čuvanja podataka: do 26 meseci.

Pravni osnov: član 12 stav 1 tačka 1 Zakona.

2.3. Dodaci („plugins“) za društvene mreže

Dodaci za društvene mreže („pluginovi“) se upotrebljavaju na našim internet stranicama, naročito plugin za Facebook, pri čemu vebsajtom facebook.com upravlja Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dablin 2, Irska, je odgovoran za Facebook.com u Evropi. Ovi dodaci su obično označeni logotipima Facebook-a.

Iz razloga vezanih za privatnost podataka, odlučili smo da na našoj veb stranici ne koristimo neposredne dodatke za društvene mreže. Umesto toga, upotrebljavamo tzv. JetPack rešenje. JetPack je rešenje kompanije Automattic Inc., 60 29th Street #343,San Francisco, CA 94110,United States of America.

Pomoću JetPacka, u mogućnosti smo da odredimo kada i da li će se uopšte podaci slati operatoru konkretne društvene mreže. Iz tog razloga, nema automatskog prenosa podataka društvenim mrežama kao što su Facebook, Linkedin ili Twitter kada jednom pristupite našim internet stranicama. Podaci će se prenositi društvenim mrežama jedino ako stvarno kliknete na određeno dugme društvene mreže. U tom slučaju, Vaš internet pretraživač uspostavlja vezu sa serverima konkretne društvene mreže. Klikom na konkretno dugme (npr. „Prosledi dalje“, „Podeli“ ili „Podeli s prijateljima“) pristajete da Vaš internet pretraživač stvori vezu sa serverima odgovarajućih društvenih mreža i da prenosi podatke o korišćenju operatoru konkretne društvene mreže i obrnuto. Mi nemamo nikakvu kontrolu nad prirodom i obimom podataka koji tada prikupljaju društvene mreže.

Operatori društvenih mreža skladište podatke prikupljene o Vama u obliku korisničkog profila i upotrebljavaju ih u svrhu oglašavanja, istraživanja tržišta i/ili dizajniranja svojih internet stranica na osnovu potražnje. Takva vrsta obrade sprovodi se naročito (takođe i za neprijavljene korisnike) za prikazivanje oglašavanja na osnovu potražnje (tzv. „demand-fair“), kao i radi informisanja ostalih korisnika društvene mreže o Vašim aktivnostima na našim internet stranicama. Imate pravo da prigovorite stvaranju takvih korisničkih profila, s tim da morate da kontaktirate pružaoce konkretnog dodatka za društvene mreže kako biste ostvarili ovo pravo.

Pomoću tih dodataka, pružamo priliku interakcije s društvenim mrežama i ostalim korisnicima, tako da možemo da poboljšamo našu ponudu i učinimo je zanimljivijom za Vas kao našeg korisnika.

Podaci se prenose bez obzira na to da li imate nalog kod konkretnog pružaoca dodatka i jeste li prijavljeni tamo. Ako ste prijavljeni kod konkretnog pružaoca dodatka, Vaši podaci koje smo prikupili će biti prosleđeni direktno Vašem postojećem nalogu kod pružaoca dodatka. Ako kliknete na dugme za aktivaciju i, na primer, povežete se sa internet stranicom, pružalac dodatka takođe će sačuvati ove informacije u Vašem korisničkom nalogu i podeliti ih javno s Vašim kontaktima. Preporučujemo da se redovno odjavljujete nakon upotrebe društvene mreže, naročito pre aktiviranja dugmeta, jer ćete na taj način izbeći snimanje u svoj profil koji se nalazi kod pružaoca dodatka.

Za više informacija o svrsi i obimu prikupljanja podataka i njihove dalje obrade od strane pružaoca dodatka, molimo da pogledate politike privatnosti ovih pružalaca koji su navedeni ispod. Oni će Vam takođe pružiti dodatne informacije o Vašim pravima u tom smislu i mogućnostima podešavanja opcija kako biste zaštitili svoju privatnost.

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php za više informacije o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

2.4. Prijava putem društvenih mreža

Da biste se registrovali i prijavili na Vaš korisnički nalog, imate mogućnost autentifikacije s postojećim profilom na društvenoj mreži Facebook, kao i, na kraju, mogućnost registracije ili prijavljivanja.

U tu svrhu, na stranici za registraciju ili stranici za prijavu pronaći ćete odgovarajući simbol društvenih mreža koje naša veb stranica podržava. Pre uspostavljanja veze s pružaocima usluge, potreban je Vaš pristanak na postupak i prenos podataka opisan u nastavku:

Klikom na odgovarajući simbol otvara se novi prozor (tzv. aplikacija) u kojem se morate prijaviti sa svojim podacima za prijavu na društvenoj mreži. Nakon što se uspešno prijavite, društvena mreža će Vas obavestiti koji će nam podaci biti prosleđeni za proveru autentičnosti kao deo postupka registracije ili prijave. Ako se složite s ovim prenosom podataka, polja koja su nam potrebna za registraciju popuniće se prenesenim podacima. Informacije koje tražimo za registraciju ili prijavu su (i) Vaše ime i prezime i (ii) Vaša adresa e-pošte.

Isključivo nakon Vašeg izričitog pristanka na korišćenje prenesenih i traženih podataka, Vaši će podaci biti sačuvani i upotrebljeni za svrhe navedene u ovoj Politici privatnosti. Ne postoji veza van procesa provere autentičnosti između Vašeg korisničkog naloga kod nas i Vašeg naloga na odgovarajućoj društvenoj mreži.

Da biste izvršili postupak provere autentičnosti za registraciju i prijavu, vaša IP adresa prenosi se serverima odgovarajućih društvenih mreža. Nemamo uticaj na svrhu i obim prikupljanja podataka i na njihovu dalju obradu na tim serverima. Za dodatne informacije pročitajte podatke o zaštiti podataka konkretnog pružaoca usluga:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, Kalifornija 94304, SAD; http://www.facebook.com/policy.php više informacija o prikupljanju podataka: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications kao i http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, Kalifornija 94043, SAD; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de.

2.5. Internet oglašavanje

2.5.1. Google Ads (prethodno Google Adwords)

2.5.1.1. Google Ads konverzije

Ne koristimo Google Ads usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak Politike privatnosti.

2.5.1.2 Google Ads remarketing

Ne koristimo Google Ads usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak Politike privatnosti.

2.5.2. Google Remarketing

Ne koristimo Google Remarketing usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak Politike privatnosti.

2.5.3. Campaign Manager

Ova veb stranica ne koristi Google-ov alat za online marketing Campaign Manager, ali ostavljamo mogućnost da ga koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak Politike privatnosti.

2.5.4. Facebook Custom Audiences (“Facebook Pixel”)

Ne koristimo usluge Facebook Pixel-a usluge, ali ostavljamo mogućnost da ih koristimo u budućnosti. U tom slučaju ćemo promeniti ovaj odeljak Politike privatnosti.

2.6. Google Tag Manager

Ova veb stranica koristi Google Tag Manager. Ova usluga omogućava upravljanje oznakama internet stranica putem interfejsa. Google Tag Manager implementira samo oznake. To znači da se ne koriste Kolačići i ne prikupljaju lični podaci. Google Tag Manager pokreće druge oznake koje pak po potrebi prikupljaju podatke. Međutim, Google Tag Manager ne poseže za tim podacima. Ako je na nivou domena ili Kolačića izvršena deaktivacija, ona ostaje validna za sve oznake praćenja ukoliko je implementirana s Google Tag Managerom.

Prikupljanje i dalja obrada ličnih podataka u vezi sa pružanjem dodatno ponuđenih usluga (online i offline)

Osim čisto informativne upotrebe naše veb stranice, nudimo i različite usluge radi čijeg pružanja obrađujemo Vaše lične podatke, kako je navedeno u daljem tekstu ovog odeljka 3. ove Politike privatnosti.

Ukoliko u tom cilju angažujemo spoljne pružaoce usluga, njih biramo i angažujemo pažljivo, oni su obavezni da postupaju u skladu sa našim instrukcijama i redovno se proveravaju. Takođe, Vaše lične podatke možemo da otkrijemo i trećim licima koji su naši partneri u organizovanju, odnosno sprovođenju promocija, nagradnih igara i sličnih aktivnosti.

Imajući u vidu da navedena lica mogu imati i sedište van zemlje Vašeg prebivališta, može doći i do iznošenja Vaših podataka iz zemlje Vašeg prebivališta, uključujući i iznošenje u zemlje van Evropske ekonomske zone. Dodatne informacije o tome slede u nastavku.

Iako je, kako je već navedeno u tački 1.2. ove Politike privatnosti, rukovalac podataka u pogledu obrade Vaših podatakao ličnosti koja se vrši u vezi sa Vašim pristupom ovoj veb stranici i njegovim daljim korišćenjem, ona nije nužno rukovalac podataka kada je u pitanju obrada koju podrazumeva pružanje dole-opisanih usluga. U tom slučaju, rukovalac podataka je već imenovan, npr. u podnožju / potpisu e-pošte ili kartice kampanje, to lice je rukovalac podataka u skladu sa članom 4. stav 1. tačka 8. Zakona.

3.1. Kontakt

Kada nas kontaktirate ili komunicirate s nama, npr. putem e-maila ili putem kontakt obrasca na našoj veb stranici, podaci koje navedete (Vaša adresa e-pošte, ako je primenjivo Vaše ime i/ili lični podaci navedeni tokom konkretne komunikacije) biće sačuvani i obrađeni s naše strane kako bismo odgovorili na Vaša pitanja, zahteve ili u svrhu poslovne korespondencije. Brišemo podatke koji se pojavljuju u ovom kontekstu nakon što njihovo čuvanje više nije potrebno, osim ako postoje zakonske obaveze zadržavanja ili se moraju poštovati određeni rokovi.

Prilikom obrade podataka koji se pojavljuju tokom komunikacije, imamo legitiman interes za obradu podataka u skladu sa zakonskim zahtevima, za internu proveru ili u skladu sa odgovarajućim zahtevom za komunikaciju. Kako bismo se borili protiv terorizma ili drugih krivičnih dela, zakon nas može obavezivati da izvršimo poređenje s popisima sankcija. Ukoliko je to slučaj, obrađivali bismo Vaše podatke i da bismo ispunili takve zakonske zahteve.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenima za obradu unutar JP STEEL DESIGN ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting) radi ostvarivanja relevantnih ciljeva (uspostavljanje kontakata, dopisivanje povezano s poslovanjem i briga o korisnicima). Platforma / pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših podataka o ličnosti bude u skladu sa Zakonom, a u svemu opisanom u tački 1.5. ove Politike privatnosti.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačke 2 i 6 Zakona.

3.2 Newsletter

Newsletter sadrži vesti, ponude i dodatne informacije o uslugama JP STEEL DESIGN Prijavom na newsletter, u skladu s Vašim pristankom koji je potreban u svakom pojedinačnom slučaju, primaćete personalizovane informacije o uslugama ili predlozima za učestvovanje u promocijama i to putem e-pošte ili oglašavanja na vlastitim kanalima ili kanalima trećih lica (npr. putem društvenih medija).

Prijavom na newsletter primićete bilten (ukoliko je newsletter “personalizovan”, „individualizovan“, „prilagođen“).

Bilten se obično šalje jednom mesečno (“redovno”). U pojedinačnim slučajevima (npr. za posebne radnje) može se i nedeljno slati putem e-pošte.

Podaci će biti prosleđeni na našu platformu za upravljanje korisnicima i njima će moći da pristupe i pružaoci usluga radi podrške i implementacije newslettera. Platforma/hosting provajderi imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje van Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših podataka o ličnosti, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom, a u svemu opisanom u tački 1.5. ove Politike privatnosti. 

Ti prikupljeni podaci automatski se brišu nakon 18 meseci ako lica na koja se ti podaci odnose ne otvaraju Newsletter-e koji im se šalju u periodu od najmanje 18 uzastopnih meseci. Ako više ne želite da primate newsletter, možete da ga otkažete u bilo kom trenutku slanjem praznog maila na adresu office@jpsteel.rs o čemu ćete biti obavešteni u svakom newsletteru na kraju istog.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 1 Zakona.

3.3. Kampanje (npr. nagradne igre, ankete)

Kada učestvujete u nagradnim igrama, anketama ili sličnim kampanjama, koristimo lične podatke koje nam date za sprovođenje kampanje. Dodatne informacije o svrsi njihove obrade možete da pronađete u pravilima o sprovođenju konkretne kampanje.

Prikupljene podatke prenosimo relevantnim internim odeljenjima za obradu unutar JP STEEL DESIGN ili spoljnim pružaocima usluga, ugovornim obrađivačima (npr. hosting, dostava) za potrebe sprovođenja konkretne kampanje. Platforma/pružaoci usluga imaće pristup ličnim podacima iz trećih zemalja (zemlje izvan Evropske ekonomske zone). Radi obezbeđivanja odgovarajuće zaštite Vaših ličnih podataka, sa tim pružaocima usluga biće zaključene, ukoliko je primenjivo, standardne ugovorne klauzule odobrene od strane srpskog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti i/ili preduzete druge odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da konkretna obrada Vaših ličnih podataka bude u skladu sa Zakonom, a u svemu oposanom u tački 1.5. ove Politike privatnosti.

Vaši će podaci biti izbrisani nakon završne obrade kampanje (pogledajte pravila i uslove učestvovanja u konkretnoj kampanji), osim ako je to u sukobu sa zakonskim obavezama zadržavanja ili zakonskim ograničenjima.

Dostavljanje Vaših ličnih podataka je neophodno za izvršenje ugovora. Niste obavezni da date svoje lične podatke, njihovo dostavljanje je dobrovoljno. Bitno je, međutim, da imate u vidu da, ako odlučite da ne navedete Vaše podatke, neće biti moguće Vaše učešće u konkretnoj kampanji.

Dodatne informacije mogu se pronaći u opštim pravilima i i uslovima konkretne kampanje.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 2 Zakona. 

3.4. Dostava proizvoda naručenih sa veb stranice JP STEEL DESIGN

Podatke o ličnosti kontakt osobe za isporuku, tj. ime i prezime, adresa isporuke, e-mail adresa i broj telefona, dobijene potvrdom narudžbine, delimo sa našim partnerima za logistiku, kako bismo pripremili proizvode iz Vaše narudžbine i dostavili ih na adresu prema Vašem zahtevu. Poslovni partneri ovlašćeni su da te podatke koriste i kontaktiraju vas isključivo u svrhu isporuke pojedinačnih pošiljki.

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 2 Zakona. 

3.5. Obrada podataka u svrhe LOYALITY PROGRAMA

Zakon obavezuje JP STEEL DESIGN da obavesti korisnike ove veb stranice o automatskom odlučivanju, uključujući i profilisanje, i o važnosti predviđenih posledica takve obrade za lice na koje se podaci odnose. Imajući to na umu, u ovom delu Politike privatnosti JP STEEL DESIGN pruža informacije o mogućem profilisanju.

JP STEEL DESIGN može koristiti profilisanje za ciljeve direktnog marketinga, ali odluke koje se na osnovu tog profilisanja donose od strane JP STEEL DESIGN, ne odnose se na primer na zaključivanje ili odbijanje sklapanja Ugovora o prodaji ili korišćenja elektronskih usluga na ovoj veb stranici. Posledica korišćenja profilisanja se ogleda u tome da Vaše podatke o ličnosti koje obrađujemo, kroz Loyality program koje nudi veb stranica jpsteeldesign.com, je u svrhe omogućavanja povoljnosti za sve registrovane korisnike proizvoda koje su ostvarili konkretan broj bodova kroz kupovinu određenog broja proizvoda, kao i omogućavanje popusta, besplatne dostave i poklona za iste. Profilisanje se zasniva na automatskoj analizi ili prognozi ponašanja određenog lica koji je korisnik usluge (npr. dodavanje određenog proizvoda u korpu, pregledom veb stranice određenog proizvoda ili analizom istorije izvršene kupoviine na veb stranici jpsteeldesign.com).

Pravni osnov: Član 12 stav 1 tačka 6 Zakona.

Izmene i dopune Politike privatnosti

Politika privatnosti se može povremeno menjati kako bi se uskladila sa pozitivnopravnim propisima.

Sve promene koje možemo načiniti u Politici privatnosti biće objavljene na ovoj stranici i prema potrebi, možete biti obavešteni putem e-pošte.